Ağu
10th

İhracatta Ödeme Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

1. AKREDİTİFLİ ÖDEME Akreditif; ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır. Bankalar ve özel finans kurumları, ithalatçılardan akreditif talimatı aldıktan 10 gün içersinde ithal müsaadesi düzenler ve buna dayanarak döviz satışı yaparlar. Genel esaslar içerisinde vadeli akreditif açılabilir. Ödeme vadesi konşimento veya taşıma senetleri üzerinden serbestçe belirlenir. Türk Parası Transfer Belgesi, Döviz Satım Belgesi düzenlemeden veya Döviz Tevdiat Hesabı açıldığına ilişkin kayıt bulunmayan (vadeli akreditif hariç) ithal edilmiş malların gümrükten çekişine izin verilmez. (daha fazla…)

Ağu
10th

İhracatta Teslim Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

INCOTERMS 2000

EXW EX WORKS (…..named place) İŞYERİNDE TESLİM (……. olarak belirtilen yerde) EXW (İşyerinde teslim ) terimi, malların satıcı (ihracatçı) tarafından kendi işyeri, depo veya fabrika ya da taraflarca belirlenen her hangi bir yerde taşıma aracına yüklenmeden ve gümrük işlemleri yapılmadan alıcının ( ithalatçının) tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Satıcının yükümlülüğü malları alıcı için hazır hale getirmesiyle sona erdiğinden bu terim, satıcının asgari yükümlülüğünü temsil eder. Satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yükleme ve/veya çıkış gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının deposu, fabrikası veya belirlenen yerden alınarak alıcının istediği yere götürülmesi ile ilgili tüm hasar ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Diğer taraftan, taraflarca malların yüklemesinde sorumluluk ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini istenirse, bu durumu satış sözleşmelerinde açıkça ifade ederek belirtilmelidir. Alıcı doğrudan veya dolaylı olarak ihracat gümrükleme işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip değilse, EXW terimi kullanılmamalıdır. Bu durumlarda, satıcının yükleme, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapmayı kabul etmesi koşuluyla FCA terimi kullanılmalıdır. (daha fazla…)

Ağu
3rd

Incoterms 2000 – Eylül 2007 – Nakliye Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

 

EXW
İŞYERİNDE TESLİM
(… olarak belirtilen yerde)

 

 
“İş yerinde teslim” terimi, satıcının malları, kendi mahallinde veya başka bir ismen belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde, alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder.
 
Böylece bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları üstlenmesi gerekir.
 
Fakat taraflar çıkışta, malların yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve masraflardan satıcının sorumlu olmasını isterlerse, bu husus satım sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir hükümle belirli hale getirilmelidir. Alıcı eğer doğrudan veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine getiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda, satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere kabul etmesi şartıyla, FCA terimi kullanılmalıdır.